ورک شاپ آقای عادل برازنده

با محوریت کارکتر سازی

موزه کارتون تبریز /در خرداد ماخ سالجاری برگزار گردید.ورک شاپ بعدی ایشان به اطلاع عمومی خواهد رسید