اختتامیه : 5 تیر ماه 97 

مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز