اطلاعیه

اعضای محترم انجمن کارتونیستهای تبریز

لطفا برای شرکت در سی و هشتمین جشنواره بین المللی کارتون ملانصرالدین 

آثار خود را به دفتر آموزشگاههای آرسوی تحویل فرمایید

موضوع: آزاد     

قطع: آزاد

مهلت : آخر تیرماه