تبریک تبریز کارتون برای خانم عاطفه یاریان ,عضو انجمن کارتونیستهای تبریز

برای دریافت جایزه ویژه 15 مین مسابقه بین المللی کارتون کوزوو