بازتاب گسترده اخبار5 جشنواره شهر و شهروندی در سایتها و خبر گزاریهای مختلف

 

http://honar.tabriz.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=65&id=1995

 

http://tabriz.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=50906

 

 

http://dornews.com/NewsDetails.aspx?News=3483972

 

 

http://honar.tabriz.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=65&id=1996

 

 

http://anaj.ir/news/pages/106153

 

http://vista.ir/news/17240599/

 

http://anaj.ir/news/pages/106217