خانه کاریکاتور حوزه هنری کرمانشاه برگزار میکند

نمایشگاه گروهی کاریکاتور صنایع دستی همزمان با رونمایی کناب دنیای وارونه 

آثار کاریکاتور فخرالدین دوست محمد

هفدهم آذرماه ساعت 15

خیابان خیام / نگارستان سوره حوزه هنری کرمانشاه