نمایشگاه کارتونهای  Emre Yilmaz/ ترکیه 1398

افتتاحیه: 25 دیماه 98