نمایشگاه گروهی تصویرگری و کاریکاتور سایه روشن

سی دیماه تا هفت بهمن ماه 

شهرکرد - خیابان شریعتی - نبش میدان بسیج - کافه گالری هنر