سلفی از آخرین نشست هیئت مدیره انجمن کارتونیستهای تبریز در سال 1395