سخنرانی امروز دکتر رحیم بقال اصغری در موزه کارتون تبریز پیرامون هنر آذربایجان

و رای گیری برای انتخاب بهترین های سال 1395