آخرین مهلت شرکت در 41 مین مسابقه بین المللی کارتون  NASREDDIN HODJA/ترکیه 2021

مهلت نهایی: 9 آبان ماه 

شرایط