جایزه اول : -Damir Novak-CROATIA

جایزه دوم  ‏‎: Marian Avramescu‎‏- ROMANIA

جایزه سوم: Saeed Sadeghi‎‏-IRAN

جایزه ویژه: Oguz Gurel‎-Turkey