برندگان

جایزه اول:Darko Drljevic-Montenegro
جایزه دوم: RAY COSTA-BRASIL
جایزه سوم: SAEED SADEGHI - IRAN

لوح تقدیر
IGOR SMIRNOV-RUSSIA
JUCALO-COLOMBIA
SEYRAN CAFERLI-AZERBAIJAN
SANTIAGO CORNEJO-ARGENTINA
YANG LI JIE-CHINA