برندگان

جایزه اول Graphic Humor
Marvin Figueroa, Venezuela.

جایزه دوم - Graphic Humor
Luis Ángel Argote, Spain

جایزه اول- Caricature
Miguel Domingo Martín, Spain

جایزه دوم- Caricature
Darko Drijevic, Montenegro

جایزه ویژه"Se fue el bafo"
Augusto Gomes de Oliveira Fialho, Brazil