جایزه اول:Oleksiy Kustovsky/ UKRAINE

جایزه دوم : Nikola Listes/CROATIA

جایزه سوم : Nahid Zamani/IRAN